Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201301


Maandblad januari 2013

Ars Aequi januari 2013

An introduction to the disability strategy 2010-2020, with a focus on accessibility

S. Charitakis

Post thumbnail This article aims at providing an overview of the European Disability Strategy 2010-2020, with a focus on accessibility. It compares the policy objectives on disability accessibility of the current Strategy with the previous EU policies on disability. Finally, it examines the progress of the implementation of this Strategy through the analysis of two forthcoming legal instruments related to disability accessibility, the proposed Public Procurement Directives and the European Accessibility Act.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2013
AA20130028

Bijkomende omstandigheden voor ontvankelijkheid verzoek spermadonor tot vaststelling omgangsregeling

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 2 november 2012, nr. 12/00337, ECLI:NL:HR:2012:BX5798, LJN: BX5798

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2013
AA20130044

De iustum pretium-leer en het evenredigheidsbeginsel

J.J. Hallebeek

Post thumbnail

Deiustum pretium-leer en het evenredigheidsbeginsel hebben in het westerse rechtsdenken altijd een rol gespeeld. Hoewel vanaf de vroegmoderne tijd het primaat van de contractsvrijheid hun rol sterk heeft teruggedrongen, wordt een approximatieve equivalentie van wederkerige prestaties als algemeen beginsel thans weer bepleit. Biedt het huidige contractenrecht daar ruimte voor?

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
januari 2013
AA20130059

De opgedrongen verrijking

T. van der Linden

Post thumbnail Teun van der Linden onderzoekt in dit artikel de problematiek rondom de opgedrongen verrijking. In hoeverre kan de verrijkte aansprakelijkheid uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking ontlopen met het verweer dat hem een bestedingspatroon is opgedrongen? Om deze vraag te beantwoorden belicht hij eerst het theoretische fundament van het verrijkingsrechtelijke uitgangspunt dat een opgedrongen verrijking niet voor schadevergoeding in aanmerking komt. Deze vuistregel is terug te voeren op het aan het systeem van het vermogensrecht ten grondslag liggende autonomiebeginsel. Betoogd wordt dat voor het antwoord op de gestelde vraag van doorslaggevend belang is in hoeverre de verrijkte daadwerkelijk in zijn autonomie wordt aangetast als hij schadevergoeding moet betalen. Van der Linden illustreert deze stelling aan de hand van een aantal casusposities die in het verlengde liggen van de zaakwaarneming, de precontractuele fase en onbevoegde vertegenwoordiging.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2013
AA20130011

Het ontstaansmoment en de verjaring van de regresvordering

W.H. van Boom

Hoge Raad 6 april 2012, nr. 10/01949, ECLI:NL:HR:2012:BU3784, LJN BU3784, RvdW 2012, 534 (Van Aart en ASR Schadeverzekering/Achmea Schadeverzekeringen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2013
AA20130036

Juridisch oordelen over medische missers

Hoe medische aansprakelijkheid de kwetsbare plekken van civiele rechtspraak blootlegt

R.W.M. Giard

Post thumbnail Dokters kunnen fouten maken, maar rechters ook. De Deense psycholoog Erik Hollnagel, die onderzoekt hoe en waarom mensen fouten maken, stelt: ‘To err is human; to understand why humans err is science’.  Als een wetenschappelijke benadering de beste manier is om uit te zoeken waarom medische professionals kunnen dwalen, heeft dat gevolgen hoe het onderzoek naar de toedracht bij medische aansprakelijkheid dient te geschieden. Die inzichten kunnen vervolgens weer helpen om gerechtelijke dwalingen bij de waarheidsvinding te voorkomen. Zo legt onderzoek van medische aansprakelijkheid de kwetsbare plekken van civiele rechtspraak bloot.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2013
AA20130065

Mensbeelden van burgers, bestuursbeelden van bestuursorganen

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 27 juni 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BX1183, LJN: BX1183, nr. 10/1753 AWBZ, AB 2012/329 m.nt. Ortlep, JB 2012/211, Gst. (2012) 7379.116 m.nt. Tollenaar, RSV 2012/226, USZ 2012/244, NJB 2012/1627

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2013
AA20130049

Over de toekomst van het juridisch onderwijs

C.J.J.M. Stolker

Post thumbnail Het universitaire juridische onderwijs staat volop in de belangstelling: van de opleidingen zelf natuurlijk, van de studenten, onderwijsspecialisten, de beroepspraktijk, van visitatie- en accreditatiecommissies, en inmiddels ook van de regering. De rechtenfaculteiten leggen de lat al enkele jaren steeds hoger, voor zichzelf en voor de studenten. Dit artikel gaat in op de doelstellingen van de rechtenopleiding en beziet, mede aan de hand van een vergelijking met de medische opleiding, hoe met vaak beperkte middelen misschien nog meer kan worden bereikt.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2013
AA20130072

Rode draad ‘Historische wortels van het recht’

Voorwoord Rode Draad 2013

L. van den Berge, R. Kindt, M. Neekilappillai, J.J. Valk

Post thumbnail De redactie heeft besloten in 2013 als Rode Draad een serie artikelen te publiceren over de historische wortels van ons recht. Naar haar mening kan de rechtsgeschiedenis bij uitstek inzichten verschaffen die van belang kunnen zijn bij het uitzetten van de koers van ons huidige recht. In elk artikel zal een rechtswetenschapper de ontwikkeling van een specifiek leerstuk uitlichten, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed op de relevantie van die ontwikkeling voor het huidige recht. 

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
januari 2013
AA20130057

Schuldige dieren

J.E. Jansen

Jelle Jansen schrijft over artikel 3:2a BW, op grond waarvan dieren geen zaken (meer) zijn. Hij kijkt hierbij naar de toekomst en het verleden van dieren in het recht.

Opinie | Column
januari 2013
AA20130027

Sciences Po: een nieuwe juridische faculteit in Parijs

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over de Ecole de droit de sciences po, opgezet door Christophe Jamin.

Opinie | Column
januari 2013
AA20130021

Stages door illegale jongeren: een doorbraak?

G.G. Lodder

Post thumbnail Al jarenlang wordt door verschillende partijen geijverd voor het opheffen van het verbod om kinderen zonder rechtmatig verblijf (zgn. ‘illegale kinderen’)in het kader van hun opleiding stage te laten lopen. Eerdere toezeggingen van bewindslieden om stages ook voor deze jongeren mogelijk te maken zijn door de regering weer ingetrokken. Toch zijn er wel enkele hoopvolle ontwikkelingen. Gerrie Lodder schetst het juridisch kader op grond waarvan wordt aangenomen dat het illegale kinderen wettelijk niet is toegestaan om stage te lopen en gaat daarna in op de oplossingen die zijn aangedragen om het stagelopen toch mogelijk te maken en de reactie van de regering hierop.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2013
AA20130022

Symboolwetgeving

J.G.H. Altena-Davidsen, E.F. Verheul

Het afkeurende woord 'symboolwetgeving' wordt de laatste jaren vaak toegevoegd aan wetsvoorstellen. Zo werd ook het wetsvoorstel waarbij dieren worden uitgezonderd van het zaaksbegrip menigmaal als symboolwetgeving bestempeld, aangezien de nieuwe bepaling slechts een ‘symbolische’ waarde heeft. Maar waarom is dat eigenlijk een probleem? 

Opinie | Redactioneel
januari 2013
AA20130005

Twintig boeken die de (mijn) wereld veranderden

E.H. Hondius

Post thumbnail

In de rubriek Bijzondere boeken zal iedere maand een vooraanstaand jurist vertellen over een boek dat, of een auteur die voor de ontwikkeling van zijn rechtsdenken van waarde is geweest. Ewoud Hondius opent de reeks en pakt het meteen grondig aan: hij noemt twintig boeken die zijn wereld veranderden.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
januari 2013
AA20130006

Vaststelling van een nieuwe Politiewet; vorming van één landelijk politiekorps

M.M.J. Daams

Met ingang van 1 januari 2013 is de Politiewet 2012 in werking getreden. Daarmee is de vorming van één landelijk politiekorps een feit geworden. De Politiewet 2012 vervangt de Politiewet 1993, waarin voorzien was in een regionaal politiebestel. In deze bijdrage wordt de Politiewet 2012 nader belicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2013
AA20130052

Zal de strafbaarstelling van illegaliteit effectief zijn?

En wil iemand dat eigenlijk weten?

J.P. van der Leun

Post thumbnail Het kabinetsvoornemen om illegaal verblijf strafbaar te stellen is een staaltje beleid voeren zonder enige interesse in de vraag of het gaat werken: onvoorstelbaar in een tijd waarin zo hard wordt geroepen om evidence based beleid. Resultaten van bestaand onderzoek – dat deels is gedaan in opdracht van de overheid- zouden op eenvoudige wijze kunnen zorgen voor het besparen van veel geld en moeite. Een pleidooi voor evidence informed wetgeving.

Opinie | Amuse
januari 2013
AA20130008