Verkrijging door verjaring


Goederen kunnen verkregen worden door verjaring. Dit geldt niet alleen voor onroerende zaken of beperkte rechten hierop, maar (sinds 1992) ook voor roerende zaken.
Het Nederlandse recht kent twee soorten verkrijging door verjaring, te weten die op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en die op grond van art. 3:105 BW, welke laatste verkrijging is gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende. Beide regelingen komen in dit Ars Aequi Privaatrecht cahier uitgebreid aan de orde. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de voor de rechtspraktijk relevante vraag wanneer er sprake is van bezit en wanneer dit bezit te goeder trouw is. Voorts wordt enige aandacht besteed aan rechtshistorische en internationaalrechtelijke aspecten van verjaring. Bij dit laatste gaat het onder meer om de beperking van de mogelijkheid om zogeheten cultuurgoederen door verjaring te verkrijgen.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.C. van Es

2e druk 2018

Verschijningsdatum: 09-10-2018

ISBN: 9789492766465

Pagina's: 106

3:105 BW 3:99 BW extinctieve verjaring verkrijgende verjaring verkrijging cultuurgoederen

Burgerlijk recht GoederenrechtNotarieel recht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50