Personen-, familie- & erfrecht 2020-2021


Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 oktober 2020.
Tevens is opgenomen Burgerlijk Wetboek, Titel 7 De wettelijke gemeenschap van goederen zoals geldend tot 01-01-2018.

Deze bundel is speciaal samengesteld voor het (notariële) onderwijs. Dit neemt niet weg dat de bundel ook waardevol is voor de rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken in Nederland, het rapport alimentatienormen van de expertgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).

De verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld:
A. Internationale verdragen (inzake mensenrechten)
B. Algemeen
C. Procesrecht
D. De persoon(lijke staat)
E. Partnerrelaties
F. Relatie ouder-kind
G. Overlijden

Naast het geldende recht zijn cursief de volgende wetsvoorstellen opgenomen:

  • Wet van 8 oktober 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand); Stb. 2014, 380.
  • Wet 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Stb. 2016, 288.
  • Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie; Stb. 2016, 289.
  • Wet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht); Stb. 2016, 290.
  • Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet); Stb. 2017, 110.
  • Besluit van 24 april 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb. 2016, 288), de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Stb. 2016, 289), de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Stb. 2017, 174.
  • Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018); Stb. 2017, 484.
  • Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); EK 34 218.
  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen); TK 35 348.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): S. Bou-Sfia, W.M. Schrama (red.)

8e druk 2020

Verschijningsdatum: 15-10-2020

ISBN: 9789493199132

Pagina's: 920

erfrecht personen- en familierecht wettekst wettenbundel

Burgerlijk recht ErfrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50