Personen-, familie- & erfrecht 2019-2020


Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 oktober 2019.

Deze bundel is speciaal samengesteld voor het (notariële) onderwijs. Dit neemt niet weg dat de bundel ook waardevol is voor de rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken in Nederland, het rapport alimentatienormen van de expertgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).

De verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld:
A. Internationale verdragen (inzake mensenrechten)
B. Algemeen
C. Procesrecht
D. De persoon(lijke staat)
E. Partnerrelaties
F. Relatie ouder-kind
G. Overlijden

Naast het geldende recht zijn cursief de volgende wetsvoorstellen opgenomen:
– Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand; Stb. 2014, 380.
– Wet 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Stb. 2016, 288.
– Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie; Stb. 2016, 289.
– Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Stb. 2016, 290.
– Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen; Stb. 2017, 82.
– Wet vereenvoudiging beslagvrije voet); Stb. 2017, 110.
– Besluit van 24 april 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb. 2016, 288), de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Stb. 2016, 289), de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Stb. 2017, 174.
– Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; Stb. 2018, 37.
– Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten; Stb. 2019, 74.
– Wet herziening partneralimentatie; Stb. 2019, 283, treedt in werking op 01-01-2020.
– Wet continuïteit ondernemingen I; EK 34 218.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): W.M. Schrama (red.)

7e druk 2019

Verschijningsdatum: 21-10-2019

ISBN: 9789492766762

Pagina's: 834

erfrecht personen- en familierecht

Burgerlijk recht ErfrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50