Ministeriële verantwoordelijkheid


‘Verantwoorden is antwoorden aan de kamers der Staten-Generaal’, zo merkte Thorbecke op in zijn Aantekening op de grondwet. Deze treffende omschrijving van de kern van de (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid staat in schril contrast met de begripsverwarring die tegenwoordig in de rechtspraktijk en de -doctrine bestaat over dit fundamentele beginsel van het staatsrecht. De inhoud en de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid zijn dikwijls voorwerp van onduidelijkheden, controverses en misverstanden in Haagse kringen en onder staatsrechtbeoefenaren.

Dit Ars Aequi Staats- en bestuursrecht cahier beoogt het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid te behandelen vanuit haar positiefrechtelijke betekenis. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vraag, voor welk handelen en nalaten de minister verantwoording schuldig is jegens het parlement.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.P.T. Bovend'Eert

1e druk 2002

Verschijningsdatum: 11-12-2002

ISBN: 9789069164649

Pagina's: 110

ministeriële verantwoordelijkheid parlementaire controle

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Staats- en bestuursrecht

 27,50