Loonheffingen 2019


Deze wetseditie is uniek in haar soort: zij bevat alle relevante regelgeving op het gebied van de Nederlandse loonheffingen. Daarmee voorziet de bundel in een belangrijke behoefte: reguliere belastingwettenbundels schieten op het punt van dit vakgebied vrijwel altijd tekort.
Onder loonheffingen verstaan we de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze bundel zijn in dit kader onder andere opgenomen:

 • de Wet op de loonbelasting 1964;
 • de Wet financiering sociale verzekering;
 • de regelingen op grond waarvan de premiepercentages zijn vastgesteld;
 • delen van de volksverzekeringswetten (AOW, Anw en de Wlz);
 • delen van de WW, de WIA en de ZW;
 • delen van de Zorgverzekeringswet;
 • de regelgeving inzake de afdrachtverminderingen en de tegemoetkomingen loondomein;
 • de Wet inkomstenbelasting 2001 (deels);
 • de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • de Invorderingswet 1990 (deels)
 • het OESO-modelverdrag;
 • de EU-verordening sociale zekerheid (deels).

Hierbij is de stand van de wetgeving op 1 januari 2019 tot uitgangspunt genomen.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): J.R. Hesse, A.L. Mertens (red.)

8e druk 2019

Verschijningsdatum: 7-2-2019

ISBN: 9789492766496

Pagina's: 556

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet loonbelasting loonheffingen premie werknemersverzekeringen premie zorgverzekeringen wfsv wia wlz WW

Belastingrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 34,50