Introductie Internationaal strafrecht


Dit Ars Aequi Strafrecht cahier beoogt aan student, politicus of praktijkjurist een eerste kennismaking te bieden. Dat wat eigenlijk iedere jurist minimaal van internationaal strafrecht zou moeten weten komt in deze uitgave aan bod en biedt daarmee een uitstekende basis voor verdere studie.

Aan de orde komen rechtsmacht, kleine rechtshulp en internationale opsporing, uitlevering en overlevering, overdracht van strafvervolging en van tenuitvoerlegging van strafvonnissen. Daarbij wordt steeds ook nader ingegaan op de recente ontwikkelingen op dit terrein binnen de Europese Unie.
Om te kunnen begrijpen wat er kan worden gedaan tegen Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan ontucht met kinderen of voor Nederlanders die in bittere omstandigheden in vreemde gevangenissen zijn gedetineerd, is allereerst overzicht nodig over de aan de orde komende thema’s. Datzelfde geldt voor diverse vragen met betrekking tot vreemdelingen die zich hier bevinden, maar in het buitenland worden gezocht.

Met behulp van veel voorbeelden wordt geprobeerd dat overzicht te bieden. Er is niet voor gekozen bepaalde wetten en verdragen uitputtend te bespreken, maar juist om de hoofdthema’s te behandelen en verbanden te leggen tussen de diverse onderwerpen. Ook nodigt het boek uit tot meningsvorming doordat soms nadrukkelijk stelling wordt genomen.

De hoop is dat met dit boek voldoende inzicht in de grote lijn wordt gegeven opdat de lezer zich ook een geïnformeerde mening kan vormen over niet-behandelde of nieuwe problemen. Op professionele kennis gestoelde meningsvorming over het internationale strafrecht is immers nodig in een wereld en in een Europese Unie waarin strafrechtelijke samenwerking steeds meer een vanzelfsprekendheid is.

Bekijk inhoudsopgave


 27,50