Het beginsel van de minste pijn – 16e druk

Een inleiding tot de loonheffingen


Loonheffingen zijn de belastingen en socialeverzekeringspremies die worden geheven met het loon als basis. Een kenmerk van loonheffingen is dat zij, zoals dat heet, bij de bron worden geheven. Dat wil zeggen door de werkgever, het pensioenfonds of andere uitkerende instantie. Voor de overheid zijn de loonheffingen budgettair van enorme betekenis: voor 2022 wordt een opbrengst verwacht van zo’n € 183 miljard. Daarmee maken zij zo’n 54% uit van alle (rijks) belastingen en premies die in Nederland worden geheven.

Alhoewel de loonheffingen op werknemers betrekking hebben, moeten ze door de werkgever worden berekend, geheven en afgedragen. Ze maken daarmee een groot deel uit van de administratieve lasten waar werkgevers mee te maken hebben. Als gevolg hiervan staan deze heffingen voortdurend ter discussie, niet alleen politiek, maar ook in geschillen tussen inhoudingsplichtigen en de overheid. Er bestaat daarom uitvoerige en dikwijls complexe wetgeving op dit gebied. De vele geschillen leveren daarbij een flinke stroom jurisprudentie op.

Dit handboek is een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief.Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Het is in de eerste plaats geschreven om te worden gebruikt bij het academisch en het postacademisch onderwijs. Daarnaast is het bedoeld voor professionals die uit hoofde van hun functie over kennis van de loonheffingen moeten beschikken.

Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2022 tot uitgangspunt genomen.

Bekijk inhoudsopgave


 69,50