Burgerlijk Wetboek 2019-2020


In deze editie van het Burgerlijk Wetboek 2019/2020 is de actuele wettekst van het Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel) opgenomen zoals deze op 1 juli 2019 luidt.

In het Burgerlijk Wetboek zijn tevens de artikelen 21, 22 en 22bis van de Invorderingswet (na art. 3:282), artikel 185 Wegenverkeerswet (na art. 6:184), de artikelen 101 en 102 VwEU (na art. 6:193k), art. V en VI van de Wet van 3 juli 1996 houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet in verband met het verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur (na art. 7:648) en de artikelen 15 tot en met 34 WvK (na art. 7A:1688) opgenomen.

Tevens zijn opgenomen een aantal ontwerpteksten die ofwel naar verwachting in de loop van het academisch jaar zullen worden ingevoerd, ofwel reeds in het onderwijs worden gebruikt. Laatstgenoemde teksten zijn nog niet van kracht geworden en zijn daarom cursief gezet.

Een uitzondering betreft de recente intrekking van de KEI-wetgeving inzake digitaal procederen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van wat officieel de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (Stb. 2019, 241) heet en officieus de ‘Spoedwet KEI’ zijn de KEI-bepalingen reeds uit de BW-tekst verwijderd. De inwerkingtreding vindt plaats op 1 oktober 2019 (Stb. 2019, 247).

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoorden- en verwijzingsregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

28e druk 2019

Verschijningsdatum: 30-8-2019

ISBN: 9789492766717

Pagina's: 996

Boek 1 tm 10 BW Burgerlijk Wetboek BW ontwerptekst Burgerlijk Wetboek overgangswet transponeringstabel wettekst Burgerlijk Wetboek wettenbundel Burgerlijk Wetboek

Burgerlijk recht

Alle uitgaven Wetsedities

 29,50