Burgerlijk recht 2021-2022


Deze wetseditie bevat een selectie wetgeving zoals deze geldt op 1 juli 2021 speciaal samengesteld voor het civielrechtelijk onderwijs:

  • Burgerlijk Wetboek (volledig), overgangswet en transponeringstabel
  • Grondwet, Hoofdstuk 1
  • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (volledig)
  • Faillissementswet (volledig)
  • Wetboek van Koophandel, Boek 1
  • Kadasterwet, Hoofdstuk 2
  • Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11-04-1980)

Speciaal voor het onderwijs zijn in het Burgerlijk Wetboek de artikelen 21, 22 en 22bis van de Invorderingswet (na art. 3:282), artikel 185 Wegenverkeerswet (na art. 6:184), de artikelen 101 en 102 VwEU (na art. 6:193k), de artikelen V en VI van de Wet van 3 juli 1996 houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet in verband met het verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur (na art. 7:648), de artikelen 15 tot en met 34 WvK (na art. 7A:1688), de bepalingen betreffende de wettelijke gemeenschap van goederen in titels 1.7 en 1.8 van voor 1 januari 2018 en de bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels in titel 10.3 van voor 29 januari 2019 opgenomen. Tevens zijn de voor het BW relevante artikelen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Stb. 2020, 124) achter de BW-artikelen geplaatst waar zij betrekking op hebben.

Tevens zijn opgenomen een aantal ontwerpteksten die ofwel naar verwachting in de loop van het academisch jaar zullen worden ingevoerd, ofwel reeds in het onderwijs worden gebruikt. Laatstgenoemde teksten zijn nog niet van kracht geworden en zijn daarom cursief gezet.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van trefwoorden en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


 32,50