Burgerlijk recht 2020-2021


Deze wetseditie bevat een selectie wetgeving zoals deze geldt op 1 juli 2020 speciaal samengesteld voor het civielrechtelijk onderwijs:

  • Burgerlijk Wetboek (volledig), overgangswet en transponeringstabel (inclusief Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten, Franchisewet)
  • Grondwet, Hoofdstuk 1
  • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (volledig)
  • Faillissementswet (volledig)
  • Wetboek van Koophandel, Boek 1
  • Kadasterwet, Hoofdstuk 2
  • Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11-04-1980)

In het Burgerlijk Wetboek zijn tevens de artikelen 21, 22 en 22bis van de Invorderingswet (na art. 3:282), artikel 185 Wegenverkeerswet (na art. 6:184), de artikelen 101 en 102 VwEU (na art. 6:193k), art. V en VI van de Wet van 3 juli 1996 houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet in verband met het verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur (na art. 7:648) en de artikelen 15 tot en met 34 WvK (na art. 7A:1688) opgenomen.

Tevens zijn opgenomen een aantal ontwerpteksten die ofwel naar verwachting in de loop van het academisch jaar zullen worden ingevoerd, ofwel reeds in het onderwijs worden gebruikt. Laatstgenoemde teksten zijn nog niet van kracht geworden en zijn daarom cursief gezet.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


 31,50