Burgerlijk recht 2019-2020


Deze titel is helaas UITVERKOCHT.

Deze wetseditie bevat een selectie wetgeving zoals deze geldt op 1 juli 2019 speciaal samengesteld voor het civielrechtelijk onderwijs:

  • Burgerlijk Wetboek (volledig), overgangswet en transponeringstabel
  • Grondwet, Hoofdstuk 1
  • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (volledig)
  • Faillissementswet (volledig)
  • Wetboek van Koophandel, Boek 1
  • Kadasterwet, Hoofdstuk 2
  • Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11-04-1980)

In het Burgerlijk Wetboek zijn tevens de artikelen 21, 22 en 22bis van de Invorderingswet (na art. 3:282), artikel 185 Wegenverkeerswet (na art. 6:184), de artikelen 101 en 102 VwEU (na art. 6:193k), art. V en VI van de Wet van 3 juli 1996 houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet in verband met het verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur (na art. 7:648) en de artikelen 15 tot en met 34 WvK (na art. 7A:1688) opgenomen.

Tevens zijn opgenomen een aantal ontwerpteksten die ofwel naar verwachting in de loop van het academisch jaar zullen worden ingevoerd, ofwel reeds in het onderwijs worden gebruikt. Laatstgenoemde teksten zijn nog niet van kracht geworden en zijn daarom cursief gezet.

Een uitzondering betreft de recente intrekking van de KEI-wetgeving inzake digitaal procederen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van wat officieel de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (Stb. 2019, 241) heet en officieus de ‘Spoedwet KEI’ zijn de KEI-bepalingen reeds uit de BW-tekst verwijderd. De inwerkingtreding vindt plaats op 1 oktober 2019 (Stb. 2019, 247).

Er is apart een versie opgenomen die vanaf 1 maart 2017 geldt voor procedures bij de Hoge Raad. Daarin zijn afwijkende bepalingen opgenomen en zijn vervallen bepalingen vermeld.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


 31,50

Uitverkocht