Burgerlijk Procesrecht 2019-2020


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2019.

In deze pocket is de KEI-wetgeving cursief opgenomen met de vermelding [Stb. 2016, xxx]. De verwachting is dat medio 2019 een wetsvoorstel zal worden ingediend dat ertoe zal leiden dat er weer een uniforme regeling zal bestaan, waarbij de positieve elementen uit de KEI-wetgeving zullen worden gehandhaafd. Daarom, en omdat veel procedures volgens KEI zijn gevoerd, is besloten om de KEI-wetgeving in deze pocket te blijven vermelden. Om misverstanden te voorkomen hebben we ervoor gekozen om niet alle KEI-wetgeving in één bestand op te nemen.

Gekozen is voor een basistekst die geldt voor alle arrondissementen behalve Gelderland en Midden-Nederland. Met * is aangegeven welke bepalingen c.q. artikelleden vanaf 1 september 2017 op grond van Stb. 2016, 288 en Stb. 2017, 174 specifiek gelden voor procedures bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Daarnaast is apart een versie opgenomen die vanaf 1 maart 2017 geldt voor procedures bij de Hoge Raad. Daarin zijn afwijkende bepalingen opgenomen. Ook zijn vervallen bepalingen vermeld.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee (red.)

25e druk 2019

Verschijningsdatum: 27-5-2019

ISBN: 9789492766571

Pagina's: 926

burgerlijk procesrecht KEI KEI-wetgeving

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 39,50