Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick

Vind een bijzonder nummer

Kies het jaar of thema van het bijzonder nummer en ga naar de aflevering.

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/bijzondernummer/2011_kunst-recht


Bijzonder nummer 2011 – Gezondheidsrecht

De rechten van de europatiënt

De individuele rechten van de patiënt in Richtlijn 2011/24/EU

H. Nys

De problemen die iemand moet trotseren die welbewust de landgrens oversteekt om daar medische hulp te verkrijgen zijn niet gering. Vaak zal hij zich moeten uitdrukken in een taal die de zijne niet is. De verplaatsing, het verblijf en de geneeskundige hulp kunnen veel tijd en geld kosten. Bij die praktische moeilijkheden komt de confrontatie met vreemd recht: in beginsel is het recht van het land waar de dienstverlener is gevestigd van toepassing.3 Wie zich desondanks toch over de grens waagt, heeft daar vaak dwingende redenen voor. Zeer recent keurden het Europees Parlement en de Raad van Ministers een richtlijn goed die het vrij verkeer van patiënten beoogt te vergemakkelijken. Daarover schrijft Herman Nys in deze bijdrage.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110558

Goederenrecht en het menselijk lichaam

J.E. Jansen

Jelle Jansen schrijft over de goederenrechtelijke status van het menselijk lichaam, en van door het lichaam afgescheiden of in het lichaam aangebrachte objecten.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110512

I De dokter en de dood

E.Ph.R. Sutorius

In deel I van dit tweeluik schrijft Eugène Sutorius over het euthanasievraagstuk. Hij besteedt bijzondere aandacht aan het burgerinitiatief 'Uit Vrije Wil'.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110584

II Legitimatie van medisch handelen

E.Ph.R. Sutorius

In deel II van dit tweeluik gaat Eugène Sutorius dieper in op de legitimatie van medisch handelen. Waar liggen de grenzen?

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110593

Leeftijdsgrenzen en het grenzeloze verlangen naar een kind

De discussie over de oudste moeder van Nederland vanuit rechtsfilosofisch perspectief

B.C. van Beers

In maart 2011 beviel de 63-jarige Tineke Geessink van een dochter. Haar post-menopauzale zwangerschap deed en doet veel stof opwaaien. Britta van Beers plaatst in dit artikel de drie meest gehoorde bezwaren tegen Geessinks zwangerschap in juridisch en filosofisch perspectief.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110574

Publieke belangen in de zorg geborgd door toepassing van de mededingingsregels door de Nederlandse Mededingingsautoriteit?

Y.A. Maasdam

In deze bijdrage staat de vraag centraal of de publieke belangen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg voldoende geborgd zijn bij de toepassing van de mededingingsregels door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De NMa worstelt zichtbaar met deze vraag, maar heeft daar tot nu toe nog geen adequaat antwoord op kunnen geven.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110540

Recente ontwikkelingen rond de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

J.C.J. Dute

Op 1 december 1999 is de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in werking getreden. Oogmerk van de wet is het beschermen van proefpersonen tegen de risico’s en de bezwaren van medisch-wetenschappelijk onderzoek, zonder de vooruitgang van de medische wetenschap onnodig te belemmeren. In dit artikel geeft Jos Dute een overzicht van de belangrijkste thema’s in de voortgaande discussie over de WMO.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110565

Test je rijk: genoctrooien en gezondheid

G.R.L. van Overwalle, M.H.M. Schellekens

Geertrui van Overwalle en Maurice Schellekens gaan in deze bijdrage in op de relatie tussen octrooien op menselijk DNA en genetische diagnostiek.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110519

Toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, met bijzondere aandacht voor de IGZ

A.C. Hendriks

De kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg staan sinds enkele jaren in het middelpunt van de belangstelling. Hoewel het thans primair aan ‘het veld’ is om het begrip ‘goede zorg’ in te kleuren, blijft er een belangrijke rol weggelegd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toe te zien op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De wijze waarop de IGZ inkleuring geeft aan haar toezichthoudende taak roept diverse juridische vragen op. Hierin weerspiegelt zich het dilemma van subsidiaire toezichthouder en moderne, pro-actieve handhavingsorganisatie.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110528

Verdient het beroepsrecht van de arts codificatie als strafuitsluitingsgrond in het Wetboek van Strafrecht?

P.A.M. Mevis

In deze bijdrage behandelt Paul Mevis de vraag naar de zin van het in het Wetboek van Strafrecht opnemen van een algemene strafuitsluitingsgrond voor normaal, verantwoord medisch handelen van de arts.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110549

Voorwoord Bijzonder Nummer Gezondheidsrecht

J.J. Wolfhagen

Voorwoord van het bijzonder nummer 2011: 'Gezondheidsrecht'.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110498

Wat is de norm in het medisch aansprakelijkheidsrecht?

T. Hartlief

Ton Hartlief gaat in deze bijdrage in op de verhouding tussen het algemene verbintenissenrecht en het meer specifieke gezondheidsrecht.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110504