Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State
Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State

Vind een bijzonder nummer

Kies het jaar of thema van het bijzonder nummer en ga naar de aflevering.

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/bijzondernummer/2003_kunst-recht


Bijzonder nummer 2003 – Recht & Religie

Bijzonder en openbaar onderwijs

P.J.J. Zoontjens

In dit artikel wordt ingegaan op het Nederlandse onderwijs, het duale stelsel daarbij, de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs, neutraliteit van het bijzonder onderwijs en het toezicht.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030563

De betekenis van religie in het familierecht. Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk met het burgerlijke huwelijk opportuun?

Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk, zoals een Christelijk of Islamitisch huwelijk, met het burgerlijk huwelijk opportuun?

D. Beke

De bijdrage onderzoekt de wenselijkheid om in België en Nederland religieuze huwelijken dezelfde officiële status te verlenen als het burgerlijke huwelijk. De vraagstelling wordt uitgewerkt aan de hand van het voorbeeld van het islamitische huwelijk.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030573

De controversiële godsdienst- en meningsuiting

S.C. van Bijsterveld

Door godsdienst ingegeven uitspraken of uitspraken over godsdienst zijn de laatste jaren weer in staat om in de hele samenleving stof te doen opwaaien. Voor een open en vitale samenleving is debat daarover essentieel. Voor de juridische beoordeling van controversiële uitingen is zowel binnen het strafrecht als ook daarbuiten uiteindelijk een beoordelingsmarge aanwezig. Bij de concrete beoordeling van controversiële uitingen moeten wij ons niet laten leiden door zelfgenoegzaamheid, maar ook niet door de waan van de dag.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030533

Een recht is een recht. Kerkelijk pensioenfonds als burgerlijke rechtspersoon?

A.P.H. Meijers

Is een kerkelijk pensioenfonds een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek kerkgenootschap? De Commissie Gelijke Behandeling vindt van niet? De interpretatie van artikel 2:2 BW en artikel 3 Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt in het licht van de godsdienstvrijheid als recht van het kerkgenootschap geplaatst. Aan de hand van een recent oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling wordt ingegaan op de doorwerking van kerkelijk recht en met name van het canoniek recht als kerkgenootschappelijk statuut binnen de Nederlandse burgerlijke rechtsorde.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030588

Geloof en politiek: living apart together

E.M.H. Hirsch Ballin

In deze bijdrage van Hirsch Ballin wordt ingegaan op de scheiding tussen kerk en staat. Er wordt ingegaan op haar oorsprong en werking in de praktijk.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030549

In Nederland levende rechtsovertuigingen

S.W.E. Rutten

Zijn open normen in het vermogensrecht neutraal of weerspiegelen zij de christelijke moraal? Is er bij de toepassing van deze open begrippen ruimte voor een invulling overeenkomstig de islamitische moraal? Dergelijke vragen staan centraal in de onderhavige bijdrage. Vooral aan de hand van casuïstiek die zich in de Nederlandse rechtspraktijk heeft getoond, wordt een beeld gegeven van mogelijke wrijvingen maar ook van probleemloze uitbreidingen waarop wordt gestuit, als open normen worden opengesteld voor een bestaande culturele diversiteit.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030525

Orde en tucht, tucht in orde?

A.H. Santing-Wubs

In dit artikel wordt een verband gelegd tussen het algemene tuchtrecht, dat verschillende onderscheiden groep in de samenleving kent, en het kerkelijk tuchtrecht. Er wordt een uitleg gegeven over wat tuchtrecht is, doel van het tuchtrecht em procesrecht binnen het tuchtrecht.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030552

Religie en Recht: een verondersteld huwelijk of een scheiding van tafel en bed?

E.C. Coppens

In deze bijdrage aan het bijzonder nummer Recht & Religie wordt door Coppens ingegaan op de invloed van christenen en dan vooral rooms-katholieken op het recht, christelijke normen en het recht, verhouding tussen kerkelijke en statelijke normen

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030509

Strafrecht en religie

H.C. Wiersinga

Strafrecht en religie zijn formeel gescheiden categorieën. In wezen is hun verhouding veel problematischer. Multiculturaliteit, religieus fundamentalisme en de wordingsgeschiedenis van het strafrecht geven de strafrechtjurist voldoende stof tot nadenken. In dit artikel wordt een aantal aspecten behandeld van de verhouding tussen strafrecht en religie. Het positief recht, maar ook de bredere context komt aan bod. Hoe christelijk is het postmoderne recht (nog) en welke rol spelen religieuze argumenten?

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030541

Vooraf

T. Bertens, A. Bouichi, S.R. Damminga, M. de Jonge

Bijzonder nummer | Recht & Religie | Opinie | Redactioneel
juli 2003
AA20030507