Symposium herstelgericht straffen en reclasseren

Nieuwe datum

Datum en tijd:
15 mei 2021 12:30 - 17:00 uur

Locatie:
Kargadoor

Grote zaal & Werfkelder

Oudegracht 36

Utrecht

Dit symposium zou oorspronkelijk plaatsvinden op 19 november 2020.

Tijdens dit symposium, georganiseerd door de Universiteit Utrecht en het Tijdschrift voor Herstelrecht, wordt besproken hoe de mogelijkheden voor herstel in de praktijk vorm krijgen. Waar lopen penitentiaire en reclasseringswerkers tegenaan? Wat hebben zij nodig om herstelgericht en slachtofferbewust werken te versterken?

Organisatie

  • Utrecht Centre for Accountability & Liability Law
  • Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging
  • Tijdschrift voor Herstelrecht
  • Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen

Herstelgericht straffen en reclasseren 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet sinds enige tijd meer in op detentiepraktijken die maatwerk en kleinschalige voorzieningen bieden en samenwerking rond re-integratie versterken. Ook hebben de penitentiaire inrichtingen meer middelen gekregen om herstelgericht werken te stimuleren. Een voorbeeld daarvan is het Huis van Herstel in de PI Almelo, een project waarin van gedetineerden in de laatste fase van hun detentie een actieve houding wordt verwacht, inclusief verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Onder meer in samenwerking met Restorative Justice Nederland wordt uitvoering gegeven aan dergelijke herstelgerichte projecten.

Ook de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties (3RO) zetten meer in op ‘werken van onderop’ en ‘betekenisvol maatwerk’. Zo wordt bij de begeleiding van cliënten voortaan slachtofferbewust te werk gegaan. Dat betekent dat cliënten leren inzien wat de gevolgen zijn van hun daden voor slachtoffers en de rechten en belangen van slachtoffers leren respecteren. Een van de achterliggende ideeën is dat dit bijdraagt aan recidivevermindering. Onderzoek toont immers aan dat de motivatie van de gestrafte om zijn gedrag te veranderen versterkt wordt wanneer hij beseft dat hij schade heeft berokkend.

Dat wil niet zeggen dat herstelgerichte werkwijzen zonder problemen verlopen. Wanneer detentie gepaard gaat met stigmatisering liggen die werkwijzen niet voor de hand. Dit symposium beoogt zicht te krijgen op kansen en knelpunten, juist ook vanuit het besef dat detentie en herstel een moeizame verhouding hebben. Wellicht bieden de visies van onderzoekers Peter Nelissen en Bart Claes aanknopingspunten. Zij pleiten ervoor om herstelgerichte interventies meer in het teken te plaatsen van sociale inclusie en re-integratie (zie Tijdschrift voor Herstelrecht nr. 2 2019). Het gaat om een transmurale benadering met veel aandacht voor het re-integratietraject, de eigen kracht en het veranderingspotentieel van de cliënt, maar ook ondersteuning vanuit sociale netwerken, professionals en vrijwilligers.

Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelding: per mail aan wpi@uu.nl onder vermelding van naam en organisatie
Meer informatie: https://www.uu.nl/agenda/symposium-herstelgericht-straffen-en-reclasseren