Seminar: Bestuurlijk informatierecht in een datatijdperk

Nieuwe uitdagingen voor het bestuursrecht?

Datum en tijd:
17 januari 2020 13:00 - 16:00 uur

Locatie:
Tilburg University

Simon Building: Paviljoen S8

Prof. Cobbenhagenlaan 225

5037 DB Tilburg

Dit seminar beoogt de veelheid aan ontwikkelingen die zich voordoen op het grensvlak van openbaar bestuur, informatie/data en bestuursrecht samen te brengen en daarmee het ‘bestuurlijk informatierecht’ van een nieuwe eigentijdse dimensie te voorzien. Het seminar richt zich daarom primair op een doordenking van het juridische perspectief op overheidsinformatie. Overkoepelende vraag voor het seminar is of en, zo ja, hoe een toekomstbestendig bestuurlijk informatierecht zou moeten worden herijkt in het licht van de ontwikkelingen rond data.

Informatie en data nemen een centrale plaats binnen het openbaar bestuur in. Bestuurlijke besluitvorming is in de kern zelfs een voortdurend proces van informatieverwerking. Waar de overheid beschikt over enorme hoeveelheden informatie, wordt van haar verwacht dat zij deze informatie zorgvuldig inzet om het algemeen belang te behartigen. Om die reden normeert het recht langs verschillende wegen het gebruik van en de toegang tot overheidsinformatie, zoals via de Wet openbaarheid van bestuur, de Archiefwet 1995, de Algemene wet bestuursrecht en de AVG.

De relatie tussen de omgang met overheidsinformatie en het bestuursrecht bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Als gevolg van digitalisering, big data en de opkomst van artificial intelligence zijn de mogelijkheden om overheidsinformatie te benutten legio. Dat geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor de burger. Waar de overheid steeds meer data kan benutten in het kader van geautomatiseerde besluitvorming, wil de burger dergelijke besluitvorming kunnen controleren en overheidsinformatie gebruiken om eigen diensten te ontwikkelen. Dit leidt tot verschuivingen. Dit seminar beoogt die verschillende verschuivingen in onderlinge samenhang te adresseren.

Aanmelding: aanmelding vooraf is noodzakelijk, dit kan bij het secretariaat van de sectie Staats- en Bestuursrecht: office.CAL@tilburguniversity.edu
Meer informatie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/bestuurlijk-informatierecht