NJCM-seminar: Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest

Al van toegevoegde waarde voor de Nederlandse rechtspraktijk?

Datum en tijd:
16 januari 2020 19:00 - 21:00 uur

Locatie:
Universiteit Leiden

Campus Den Haag, locatie Wijnhaven, zaal 3.46

Turfmarkt 99

2511 DP Den Haag

Op 1 december 2019 bestond het Handvest van de Grondrechten van de EU alweer 10 jaar. Tijd voor het NJCM om - middels een seminar - te reflecteren op de vraag over wat het Handvest nu concreet betekent voor burgers en over de toegevoegde waarde van het Handvest voor de Nederlandse rechtspraktijk.

Volgens de Europese Commissie wordt nog niet optimaal gebruik gemaakt van het Handvest. Slechts vier op de tien burgers zou van het Handvest hebben gehoord en slechts één op de tien weet echt wat het is. De meerderheid zou graag beter worden geïnformeerd over de rechten van het Handvest en over waar zij terecht kunnen als deze rechten worden geschonden.

De nationale autoriteiten, waaronder rechtbanken en (decentrale) overheden, moeten het Handvest toepassen bij de uitvoering van EU-wetgeving. Het is dan ook weinig verrassend dat nationale rechters in de afgelopen 10 jaar in hun beslissingen meer zijn gaan verwijzen naar het Handvest, en dat zij het Europese Hof van Justitie vaker vragen om richtsnoeren (in 84 zaken in 2018 tegenover 19 zaken in 2010). Toch blijft de vraag in hoeverre het Handvest nou echt leeft in de Nederlandse rechtspraktijk.

Tijdens het seminar op 16 januari 2020 gaan we met deskundigen en het publiek in op de volgende vragen rond dit thema: waarin onderscheidt het Handvest zich van het EVRM en de Grondwet? In hoeverre is het Handvest van toegevoegde waarde voor de Nederlandse rechtspraktijk of moet dit zich nog uitwijzen? Wat zou er in de rechtspraak, wetgeving en/of beleid moeten veranderen om de betekenis van het Handvest (verder) te optimaliseren zodat het ook dichter bij de burger komt te staan?

Sprekers

  •  Catherine van den Heyning, strafrechtadvocaat en hoogleraar European Fundamental Rights aan de Universiteit Antwerpen
  • John Morijn, Collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens
  • Aniel Pahladsingh, EU-jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam
  • Paul van Sasse van Ysselt, coördinator cluster grondrechten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderzoeker bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht aan de VU Amsterdam

Kosten: gratis voor iedereen behalve advocaten die PO-punten willen behalen, voor deze advocaten kost deelname €125,-
NOvA-punten: advocaten kunnen 2 PO-punten behalen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname.

Aanmelding: njcm@law.leidenuniv.nl
Meer informatie: https://njcm.nl/tien-jaar-eu-grondrechtenhandvest-al-van-toegevoegde-waarde-voor-de-nederlandse-rechtspraktijk/