Loonheffingen 2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Deze wetseditie is uniek in haar soort: zij bevat alle relevante regelgeving op het gebied van de Nederlandse loonheffingen. Daarmee voorziet de bundel in een belangrijke behoefte: reguliere belastingwettenbundels schieten op het punt van dit vakgebied vrijwel altijd tekort.

Onder loonheffingen verstaan we de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze bundel zijn in dit kader onder andere opgenomen:

 • de Wet op de loonbelasting 1964;
 • de Wet financiering sociale verzekering;
 • de regelingen op grond waarvan de premiepercentages zijn vastgesteld;
 • delen van de volksverzekeringswetten (AOW, Anw en de Wlz);
 • delen van de WW, de WIA en de ZW;
 • delen van de Zorgverzekeringswet;
 • de regelgeving inzake de afdrachtverminderingen en de tegemoetkomingen loondomein;
 • de Wet inkomstenbelasting 2001 (deels);
 • de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • de Invorderingswet 1990 (deels).

Hierbij is de stand van de wetgeving op 1 januari 2018 tot uitgangspunt genomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Inhoudsopgave

Loonbelasting

 • Wet op de Loonbelasting 1964
 • Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
 • Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 • Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 • Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Premieheffing

 • Wet financiering sociale verzekeringen
 • Besluit Wfsv
 • Regeling Wfsv
 • Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen,
 • maximumpremieloon [...] en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
 • Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
 • Besluit vaststelling sectorpremies 2017
 • Besluit gedifferentieerde premie Whk 2017

Volksverzekering algemeen

 • Algemene Ouderdomswet
 • Algemene nabestaandenwet
 • Wet langdurige zorg
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Werknemersverzekeringen algemeen

 • Werkloosheidswet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Ziektewet
 • Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 • Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 • Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

Zorgverzekering

 • Zorgverzekeringswet
 • Regeling zorgverzekering

Afdrachtverminderingen

 • Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
 • Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
 • Regeling S&O-afdrachtvermindering
 • Wet tegemoetkomingen loondomein

Inkomstenbelasting

 • Wet inkomstenbelasting 2001

Formeel belastingrecht

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Invorderingswet 1990
 • Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
 • Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

Internationaal

 • OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (21 november 2017)
 • EU-verordening sociale zekerheid (VERORDENING (EG) Nr. 883/2004

betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie