Personen-, familie- & erfrecht 2017-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789492766014

5e druk 2017

Verschijningsdatum: 05-10-2017

Pagina's: 834

Personen-, familie- & erfrecht 2017-2018

Omschrijving

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2017.

Deze bundel is speciaal opgesteld voor het (notariële) onderwijs. Dit neemt niet weg dat de bundel ook waardevol is voor de rechtspraktijk, mede vanwege de opname van de procesreglementen, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken in Nederland, het rapport alimentatienormen en de richtlijn kinderalimentatie van de werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).

De verdragen, wetten, besluiten, reglementen en regelen zijn als volgt ingedeeld:
A.    Internationale verdragen (inzake mensenrechten)
B.    Algemeen
C.    Procesrecht
D.    De persoon(lijke staat)
E.    Partnerrelaties
F.    Relatie ouder-kind
G.    Overlijden

Naast het geldende recht zijn cursief de volgende wetsvoorstellen opgenomen:
– Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Stb. 2014, 270.
– Wet van 8 oktober 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand); Stb. 2014, 380.
– Wet van 23 december 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Stb. 2015, 538.
– Rijkswet van 6 juli 2016, houdende goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Konink­rijks­niveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73); Stb. 2016, 281.
– Wet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht); Stb. 2016, 290.
– Besluit van 13 juli 2016, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het proces­recht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met ver­een­voudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Aanpas­sings­besluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht); Stb. 2016, 293.

– Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken); Stb. 2017, 177.
– Het wetsvoorstel 34 518 (Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding); Stb. 2017, 245.

Inhoudsopgave

A. Internationale verdragen (inzake mensenrechten)

 • 1. Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR),
 •  New York 16 December 1966
 • 2. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), New York 20 November 1989
 • 3. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York 13 december 2006
 • 4. Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen,
 •  New York 18 december 1979
 • 5. Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden
 •  EVRM), Rome 4 November 1950
 • 5a. Aanvullend protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
 •  en de fundamentele vrijheden, Parijs 20 maart 1952
 • 5b. Protocol nr. 7 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
 •  en de fundamentele vrijheden, Straatsburg 22 november 1984
 • 5c. Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens
 •  en de fundamentele vrijheden, Rome 4 november 2000
 • 6. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Straatsburg 12 december 2007
 • 7. Europees Verdrag inzake de Adoptie van Kinderen (RvE-Adoptieverdrag),
 •  Straatsburg 27 november 2008

B. Algemeen

 • 8. Grondwet (GrW)
 • 9. Burgerlijk Wetboek (BW)
 • 10. Besluit burgerlijke stand 1994
 • 11. Wet op het notarisambt (WNA)
 • 12. Wetboek van Strafrecht (Sr)
 • 13. Wetboek van Strafvordering (Sv)

C. Procesrecht

 • 14. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
 • 15. Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven
 • 16. Procesreglement Adoptie
 • 17. Procesreglement Alimentatie
 • 18. Procesreglement Bijstandsverhaal
 • 19. Procesreglement Civiel jeugdrecht
 • 20. Procesreglement Gezag en Omgang
 • 21. Procesreglement Overige (Boek 1) zaken
 • 22. Procesreglement Scheiding
 • 23. Werkproces Benoeming Bijzondere Curator o.g.v. art. 1:250 BW

D. De persoon(lijke staat)

 • 24. Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
 • 25. Faillissementswet (Fw)
 • 26. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
 • 27. Aanbevelingen meerderjarigenbewind
 • 28. Besluit geslachtsnaamswijziging
 • 29. Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling

E. Partnerrelaties

 • 30. Pensioenwet (Pw)
 • 31. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS)
 • 32. Participatiewet (PW)
 • 33. Wet tijdelijk huisverbod (Wth)
 • 34. Besluit tijdelijk huisverbod
 • 35. Besluit huwelijksgoederenregister 1969
 • 36. Rapport alimentatienormen
 • 37. Behoeftetabel
 • 38. Draagkrachttabel

F. Relatie ouder-kind

 • 39. Jeugdwet
 • 40. Besluit Jeugdwet
 • 41. Embryowet (Ew)
 • 42. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (WDKB)
 • 43. Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting
 • 44. Besluit DNA-onderzoek vaderschap
 • 45. Besluit gezagsregisters
 • 46. Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

G. Overlijden

 • 47. Wet op het centraal testamentenregister (Wctr)
 • 48. Besluit boedelregister
 • 49. Wet op de orgaandonatie (WOD)
 • 50. Auteurswet (Aw)
 • 51. Kadasterwet (Kw)
 • 52. Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
 • 53. Successiewet (Sw)
 • 54. Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001)
 • 55. Wet op belastingen van Rechtsverkeer (WBR)

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie