Internetrecht 2017-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht:

    Intellectuele eigendom
    Informatiegrondrechten
    Computercriminaliteit
    Privaatrecht
    Telecommunicatie en Internetgovernance.

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Inhoudsopgave

Intellectuele eigendom

 • Auteurswet
 • Wet op de naburige rechten
 • Databankenwet
 • Rijksoctrooiwet
 • Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
 • Handelsnaamwet
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Informatiegrondrechten en digitaal bestuur

 • Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
 • Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679)
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Vrijstellingsbesluit Wbp
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet hergebruik van overheidsinformatie

Computercriminaliteit

 • Wetboek van Strafrecht
 • Wetboek van Strafvordering

Privaatrecht

 • Burgerlijk Wetboek
 • Wet handhaving consumentenbescherming

Telecommunicatie

 • Telecommunicatiewet
 • Besluit vorderen gegevens telecommunicatie
 • Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
 • Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie
 • Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 • Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
 • Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie

Mediarecht en internetgovernance

 • Wet politiegegevens
 • Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
 • Mediawet 2008
 • Mediabesluit 2008
 • Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
 • Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie