Burgerlijk Procesrecht 2017-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789070094256

23e druk 2017

Verschijningsdatum: 24-07-2017

Pagina's: 906

Burgerlijk Procesrecht 2017-2018

Omschrijving

Door de gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving bestaat er geen uniforme voor geheel Nederland geldende wetgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Advocaten bij de Hoge Raad en degenen die procederen in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland hebben te maken met bijvoorbeeld een Wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat is aangepast aan hetgeen is opgenomen in de Staatsbladen 2016, 288 e.v. In deze pocket is de KEI-wetgeving cursief opgenomen met de vermelding [Stb. 2016, xxx].

Om misverstanden te voorkomen is ervoor gekozen om niet alle KEI-wetgeving in één bestand op te nemen. Gekozen is voor een basistekst die geldt voor alle arrondissementen behalve Gelderland en Midden-Nederland. Deze twee arrondissementen starten op 1 september 2017 bij wijze van proef met de toepassing van nieuwe regelgeving. Met * is aangegeven welke bepalingen c.q. artikelleden vanaf 1 september 2017 op grond van Stb. 2016, 288 en Stb. 2017, 174 specifiek gelden voor procedures bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Daarnaast is apart een versie opgenomen die vanaf 1 maart 2017 geldt voor procedures bij de Hoge Raad. Daarin zijn afwijkende bepalingen opgenomen en zijn vervallen bepalingen vermeld.

De teksten zijn afgesloten op 1 juli 2017 en geven de situatie op die datum weer, behalve ten aanzien van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waar is uitgegaan van 1 september 2017.

Wanneer u onlangs de 22e druk met isbn 9789069169071 hebt aangeschaft kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ars Aequi (06-191 964 40 of via admin@arsaequi.nl). Zij leggen u dan uit hoe u de 22ste druk kosteloos retour kunt sturen naar Ars Aequi. Na ontvangst krijgt u dan deze geheel herziene 23ste druk kosteloos toegestuurd.

Er is een fout geslopen in de Beknopte inhoudsopgave, raadpleeg de Uitgebreide inhoudsopgave of download hier de aangepaste beknopte: http://www.arsaequi.nl/afbeelding/files/Beknopte inhoudsopgave.pdf

Inhoudsopgave

 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Transponeringstabel
 • Wet op de rechterlijke organisatie
 • Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken
 • Landelijk procesreglement voor civiele rol van de kantonsectoren
 • Besluit zittingsplaatsen gerechten & Zaaksverdelingsreglementen
 • Wet op de rechtsbijstand
 • Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 • Wet griffierechten burgerlijke zaken
 • Besluit griffierechten burgerlijke zaken
 • Liquidatietarief
 • Advocatenwet
 • Algemene termijnenwet
 • Burgerlijk Wetboek Boek 3, titel 10 en 11
 • Burgerlijk Wetboek Boek 7, titel 15
 • Faillissementswet
 • Gerechtsdeurwaarderswet
 • Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 • Algemene wet op het binnentreden
 • Grondwet
 • Wet algemene bepalingen
 • Wet vorm van de eed
 • EVRM
 • IVBPR
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
 • EEX-verordening (Brussel I-bis)
 • Uitvoeringswet EG-executieverordening
 • Verdrag van Lugano 2007 (EVEX)
 • Brussel II-bis
 • Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
 • EG-betekeningsverordening
 • Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
 • Verdrag betekening en kennisgeving in het buitenland
 • Uitvoeringswet Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland
 • Rechtsvorderingsverdrag 1954
 • Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
 • EG-bewijsverordening
 • Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
 • Bewijsverdrag 1970
 • Uitvoeringswet Bewijsverdrag
 • Europese Overeenkomst inza­ke het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand 1977
 • Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen 1980
 • Uitvoeringswet Verdrag toegang rechter 1980 &
 • Europese Overeenkomst verzenden verzoek rechtsbijstand 1977
 • E­uropees inlichtin­genver­drag
 • Uitvoeringswet Europees Overeenkomst inlichtingen 1968
 • Verdrag van New York 1958
 • Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen
 • Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel
 • Europese betalingsbevelprocedure
 • Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure
 • Europese procedure voor geringe vorderingen
 • Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen
 • Bankbeslagverordening
 • Register

Er is een fout geslopen in de Beknopte inhoudsopgave, raadpleeg de Uitgebreide inhoudsopgave of download hier de aangepaste beknopte: http://www.arsaequi.nl/afbeelding/files/Beknopte inhoudsopgave.pdf

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie