Internationaal Privaatrecht 2017-2019

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017. Alleen de Rijkswet op het Nederlanderschap is bijgewerkt tot en met 1 maart 2017.

In deze bundel zijn naast het geldende recht ook enkele wets- en verordeningsvoorstellen, waaronder Brussel IIbis herschikking, opgenomen. Deze zijn cursief gedrukt.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Inhoudsopgave

ALGEMEEN en PERSOONLIJKE STAAT

 • 1. Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen 23 mei 1969, art. 28, 30-33 (Weens Verdragenverdrag)
 • 2. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Lissabon 13 december 2007, art. 49, 54, 67, 81, 114, 216, 267, 272, 326-334 (VWEU)
 • 3. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, art. 3, 11 lid 5, 14 lid 4, 23, 38-40
 • 4. Grondwet, art. 93-94, 107
 • 5. Burgerlijk Wetboek Boek 10
 • 6. Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek, art. IV, VI
 • 7. Wet algemene bepalingen, art. 9, 13a
 • 8. Consulaire Wet
 • 9. Rijkswet op het Nederlanderschap
 • 10. Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, Genève 28 juli 1951, art. 1, 12 (Vluchtelingenverdrag)
 • 11. Verdrag betreffende de status van staatlozen, New York 28 september 1954, art. 12 (Staatlozenverdrag)
 • 12. Overeenkomst betreffende de erkenning van beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging, Wenen 12 september 2000 (ICBS-Verdrag Wijziging Geslacht)
 • 13. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 18 lid 3, 18c, 20-20c, 21, 25-27c
 • 14. Wet op de rechterlijke organisatie, art. 79-80, 146

FAMILIE- EN ERFRECHT

Naam

 • 15. Overeenkomst inzake veranderingen van geslachtsnamen en voornamen, Istanbul 4 september 1958 (ICBS-Naamswijzigingsverdrag)
 • 16. Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen, München 5 september 1980 (ICBS-Namenverdrag)
 • 17. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 18-26
 • 18. Besluit geslachtsnaamswijziging, art. 3 lid 4, 3a


Huwelijk

 • 19. Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken, ’s-Gravenhage 14 maart 1978 (Haags Huwelijksverdrag)
 • 20. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 49a
 • 21. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 27-34

Huwelijksbetrekkingen en huwelijksvermogensrecht

 • 22. Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels  (Verordening Huwelijksvermogensstelsels)
 • 23. Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hun goederen, ’s-Gravenhage 17 juli 1905 (Haags Huwelijksgevolgenverdrag)
 • 24. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, ’s-Gravenhage 14 maart 1978 (Haags Huwelijksvermogensverdrag)
 • 25. Rijkswet van 20 november 1991, houdende goedkeuring van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijks vermogensregime(Goedkeuringswet Haags Huwelijksvermogensverdrag)
 • 26. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 35-53
 • 27. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, art. 1 lid 7-8

Ontbinding huwelijk

 • 28. Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (Brussel IIbis)
 • 29. Verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (Brussel IIbis herschikking)
 • 30. Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband, Luxemburg 8 september 1967 (ICBS-Verdrag Erkenning Beslissingen Huwelijksband)
 • 31. Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed, ’s-Gravenhage 1 juni 1970 (Haags Echtscheidingsverdrag)
 • 32. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 54-59
 • 33. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, art. 270, slotartikel

Geregistreerd partnerschap

 • 34. Verordening (EU) 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Verordening Geregistreerde partnerschappen)
 • 35. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 60-91

Afstamming

 • 36. Overeenkomst betreffende de vaststelling van de familierechtelijke betrekking tussen het onwettige kind en zijn moeder, Brussel 12 september 1962 (ICBS-Verdrag Moederlijke Afstamming)
 • 37. Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk, Rome 10 september 1970 (ICBS-Wettigingsverdrag)
 • 38. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 92-102

Adoptie

 • 39. Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, ’s-Gravenhage 29 mei 1993 (Haags Adoptieverdrag)
 • 40. Wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten (Uitvoeringswet Haags Adoptieverdrag)
 • 41. Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien), Straatsburg 27 november 2008 (RvE-Adoptieverdrag)
 • 42. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 103-112
 • 43. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Kinder- en volwassenenbescherming

 • 44. Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (Beschermingsverordening)
 • 45. Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken46.Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (Brussel IIbis)
 • 47. Verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (Brussel IIbis herschikking)
 • 48. Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, ’s-Gravenhage 19 oktober 1996 (Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996)
 • 49. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
 • 50. Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, ’s-Gravenhage 25 oktober 1980 (Haags Kinderontvoeringsverdrag)
 • 51. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering
 • 52. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 113-114
 • 53. Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen, ’s-Gravenhage 13 januari 2000 (Haags Volwassenenbeschermingsverdrag)

Levensonderhoud

 • 54. Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (Alimentatieverordening)
 • 55. Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden, ’s-Gravenhage 23 november 2007 (Haags Verdrag Inning Alimentatie)
 • 56. Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen, ’s-Gravenhage 23 november 2007 (Haags Alimentatieprotocol)
 • 57. Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud
 • 58. Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud, New York 20 juni 1956 (VN-Verdrag Inning Alimentatie)
 • 59. Wet van 27 september 1961, houdende uitvoering van het op 20 juni 1956 te New York gesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud (Uitvoeringswet VN-Verdrag Inning Alimentatie)
 • 60. Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen, ’s-Gravenhage 2 oktober 1973, (Haags Verdrag Tenuitvoerlegging Alimentatie)
 • 61. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de geldendmaking van verplichtingen tot levensonderhoud, Washington 30 mei 2001 (Verdrag NL-VS Levensonderhoud)
 • 62. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 90, 116

Erfrecht

 • 63. Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (Erfrechtverordening)
 • 64. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1329/2014 van de Commissie van 9 december 2014 tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (Uitvoeringsverordening Erfrechtverordening)
 • 65. Uitvoeringswet Verordening erfrecht
 • 66. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging, ’s-Gravenhage 1 augustus 1989 (Haags Erfrechtverdrag)
 • 67. Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen, ’s-Gravenhage 5 oktober 1961 (Haags Testamentsvormenverdrag)
 • 68. Wet van 10 maart 1982, tot uitvoering van het op 5 oktober 1961 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen (Trb. 1980, 54) (Uitvoeringswet Haags Testamentsvormenverdrag)
 • 69. Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, Bazel 16 mei 1972 (RvE-Testamentenregistratieverdrag)
 • 70. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 145-152

VERMOGENSRECHT

Corporaties

 • 71. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties, Straatsburg 24 april 1986, art. 1-9 (RvE-Verdrag Erkenning Rechtspersoonlijkheid NGO’s)
 • 72. Burgerlijk Wetboek Boek 2, art. 333b-333c
 • 73. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 117-124
 • 74. Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

Trust/goederenrecht

 • 75. Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts, ’s-Gravenhage 1 juli 1985 (Haags Trustverdrag)
 • 76. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op bepaalde rechten ten aanzien van effecten die door een tussenpersoon worden gehouden, ’s-Gravenhage 5 juli 2006 (Haags Effectenverdrag)
 • 77. Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel, Kaapstad 16 november 2001 (Verdrag van Kaapstad)
 • 78. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 126-144
 • 79. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Derde Boek, art. 1012

Verbintenissen uit overeenkomst

 • 80. Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
 • 81. Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging, ’s-Gravenhage 14 maart 1978 (Haags Vertegenwoordigingsverdrag)
 • 82. Burgerlijk Wetboek Boek 6, art. 230w lid 4, 247
 • 83. Burgerlijk Wetboek Boek 7, art. 50a, 50i
 • 84. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 125, 153-156
 • 85. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, art. 4
 • 86. Beginselen van Europees overeenkomstenrecht 1998, art. 1.101
 • 87. UNIDROIT-Beginselen van internationale handelsovereenkomsten 2010, Preambule (UNIDROIT-Beginselen)

Koop

 • 88. Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen 11 april 1980, art. 1-13, 31, 57, 90, 92-96, 98, 100 (CISG)
 • 89. Burgerlijk Wetboek Boek 7, art. 6 lid 3
 • 90. Wet van 18 december 1991 tot intrekking van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken (Intrekkingswet eenvormige koopwetten)
 • 91. Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, Genève 19 mei 1956, art. 1-2, 31, 39, 41 (CMR)
 • 92. Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, Montreal 28 mei 1999, art. 1, 29, 33, 45-46, 49 (Verdrag van Montreal)
 • 93. Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee, New York 11 december 2008, art. 5-7, 66-78 (Rotterdam Rules)
 • 94. Burgerlijk Wetboek Boek 7, art. 500
 • 95. Burgerlijk Wetboek Boek 8, art. 196
 • 96. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 160-165

Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst

 • 97. Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)
 • 98. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, ’s-Gravenhage 4 mei 1971 (Haags Verkeersongevallenverdrag)

Vervoer

 • 99. Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten, ’s-Gravenhage 2 oktober 1973 (Haags Verdrag Productenaansprakelijkheid)
 • 100. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 157-159

PROCESRECHT

Immuniteit

 • 101. Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen, New York 2 december 2004 (VN-Immuniteitsverdrag)
 • 102. Europese Overeenkomst inzake de immuniteit van Staten, Bazel 16 mei (RvE-Immuniteitsverdrag)
 • 103. Gerechtsdeurwaarderswet, art. 3a

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging

 • 104. Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (Brussel I herschikking)
 • 105. Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Lugano 30 oktober 2007 (Verdrag van Lugano)
 • 106. Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano
 • 107. Verdrag inzake bedingen van forumkeuze, ’s-Gravenhage 30 juni 2005 (Haags Forumkeuzeverdrag)
 • 108. Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (EET)
 • 109. Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel
 • 110. Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (EBB)
 • 111. Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure
 • 112. Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV)
 • 113. Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen
 • 114. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Eerste Boek, art. 1-14
 • 115. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Tweede Boek, art. 430-431
 • 116. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Derde Boek, art. 629-630, 985-994, 1008-1012

Bewijs

 • 117. Verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (Bewijsverordening)
 • 118. Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
 • 119. Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken, ’s-Gravenhage 18 maart 1970 (Haags Bewijsverdrag)
 • 120. Wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken(Uitvoeringswet Haags Bewijsverdrag)
 • 121. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Eerste Boek, art. 176


Betekening

 • 122. Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad, art. 1-22 (Betekeningsverordening)
 • 123. Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
 • 124. Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken, ’s-Gravenhage 15 november 1965 (Haags Betekeningsverdrag)
 • 125. Uitvoeringswet Haags Betekeningsverdrag
 • 126. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Eerste Boek, art. 54-56, 63, 272, 277

Rechtsingang en rechtshulp

 • 127. Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, ’s-Gravenhage 1 maart 1954 (Haags Rechtsvorderingsverdrag)
 • 128. Wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te ’s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Uitvoeringswet Haags Rechtsvorderingsverdrag)
 • 129. Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht, Londen 7 juni 1968 (RvE-Verdrag Inlichtingen Buitenlands Recht)
 • 130. Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen, ’s-Gravenhage 25 oktober 1980 (Haags Verdrag Toegang tot Rechter)
 • 131. Wet van 28 oktober 1991, tot uitvoering van het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen en de op 27 januari 1977 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Overeenkomst inzake het doorzenden van verzoeken om rechtsbijstand (Uitvoeringswet Haags Verdrag Toegang tot Rechter)
 • 132. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Eerste Boek, art. 67-68, 176, 224, 475e, 483d
 • 133. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Tweede Boek, art. 475e, 483d
 • 134. Wet op de rechtsbijstand, art. 12-13, 23a-23k
 • 135. Vreemdelingenwet 2000, art. 112-113

Legalisatie

 • 136. Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (Legalisatieverordening)
 • 137. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten, ’s-Gravenhage 5 oktober 1961 (Haags Apostilleverdrag)
 • 138. Wet van 10 maart 1965, houdende uitvoering van het op 5 oktober te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (Uitvoeringswet Haags Apostilleverdrag)

Conservatoir beslag

 • 139. Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (Verordening conservatoir bankbeslag)
 • 140. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823 van de Commissie van 10 oktober 2016 tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (Uitvoeringsverordening Verordening conservatoir bankbeslag)
 • 141. Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
 • 142. Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, Brussel 10 mei 1952 (Verdrag Beslag Zeeschepen)
 • 143. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Derde Boek, art. 765-767610

INSOLVENTIE

 • 144. Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschikking) (Insolventieverordening herschikking)
 • 145. Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling

ARBITRAGE EN MEDIATION

 • 146. Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, New York 10 juni 1958 (VN-Arbitrageverdrag)
 • 147. Verdrag inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten, Washington 18 maart 1965 (Investeringsgeschillenverdrag)
 • 148. Burgerlijk Wetboek Boek 10, art. 166-167
 • 149. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Vierde Boek, art. 1020-1076
 • 150. Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie