Ondernemings- en effectenrecht 2017

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Selectie van relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 januari 2017.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Het ‘Besluit Prudentiële Regels Wft’ is hier te downloaden

Inhoudsopgave

Personenvennootschappen

 • Boek 3 BW, titel 7 (Gemeenschap)
 • Burgerlijk Wetboek Boek 7a
 • Wetboek van Koophandel
 • Burgerlijk Wetboek
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Burgerlijk Wetboek
 • Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
 • EESV-Verordening
 • Uitvoeringswet EESV-Verordening
 • SE-Verordening
 • Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap
 • SCE-Verordening
 • Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap
 • Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen
 • Wet op de ondernemingsraden


Ondernemingen

 • Wet op de Europese ondernemingsraden
 • Burgerlijk Wetboek
 • Handelsregisterwet 2007
 • Handelsregisterbesluit 2008
 • Burgerlijk Wetboek
 • Faillissementswet
 • Handelsnaamwet


Financieel recht

 • De Nederlandse Corporate Governance Code
 • Besluit Corporate Governance
 • Instellingsbesluit Monitoring Commissie Corporate Governance Code
 • Toekomstgericht bankieren
 • Maatschappelijk Statuut
 • Code Banken
 • Gedragsregels Nederlandse banken
 • Code verzekeraars
 • Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
 • Wet toezicht financiële verslaggeving
 • Besluit toezicht financiële verslaggeving
 • Wet op het financieel toezicht
 • Besluit bekostiging financieel toezicht 2013
 • Besluit definitiebepalingen Wft
 • Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
 • Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
 • Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
 • Besluit marktmisbruik Wft
 • Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft
 • Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen
 • Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 • Besluit Reikwijdtebepalingen Wft
 • Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft
 • Besluit prudentiële regels Wft
 • Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 • Besluit openbare biedingen Wft
 • Besluit gereglementeerde markten Wft
 • Vrijstellingsregeling Wft
 • Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
 • Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
 • Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft
 • Prospectusverordening
 • Wet giraal effectenverkeer
 • Wet toezicht trustkantoren
 • Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren
 • Wet financiële betrekkingen met het buitenland
 • Wet inzake spaarbewijzen
 • Wet op de economische delicten
 • SER Fusiecode 2000
 • Fondsenreglement

Trefwoordenregister

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie