• Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Schadevergoeding is van groot praktisch belang. In een belangrijk deel van de procedures in het civiel recht wordt schadevergoeding gevorderd. De problemen die hierbij rijzen hebben niet alleen te maken met de vraag of er schadevergoeding is verschuldigd, maar ook met de vraag: hoeveel? Die laatste vraag is waar schadebegroting over gaat. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, wat deels wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over hoe het systeem van schadebegroting werkt.

In deze monografie wordt een nieuwe benadering van schadebegroting gekozen die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te vermijden.

Op basis van dit systeem van schadebegroting worden vervolgens de bekende leerstukken en onderwerpen bij schadebegroting behandeld. Eerst worden de verschillende technieken voor de waardering van het geleden nadeel behandeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld winstafdracht en de leer van verlies van een kans, maar ook abstracte schadebegroting en toekomstige schade.  Daarna worden de uiteenlopende indelingen van schade gepresenteerd. Zo staat bijvoorbeeld de wettelijke indeling tegenover de bekende driedeling zaakschade, personenschade en zuivere vermogensschade. In twee hoofdstukken worden dan aan de hand van het wettelijk stelsel de regels van specifieke soorten schade behandeld. Eerst komen de verschillende vormen van materiële schade (vermogensschade) aan bod, daarna wordt immateriële schade (smartengeld) besproken.  In een afzonderlijk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan correcties op de omvang van de schade, in het bijzonder voordeelstoerekening. Tot slot wordt kort ingegaan op enkele processuele aspecten, met name de vraag naar de toepasselijkheid van het bewijsrecht op schadebegroting.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. De algemene aspecten van schadebegroting
2.1. Inleiding
2.2. Doel van schadevergoeding
2.3. Beginselen van schadevergoeding
2.4. De vele gezichten van schade
2.5. De nadelige situatie
2.5.1. Een actuele nadelige situatie
2.5.2. Causaal verband tussen fout en nadelige situatie
2.5.3. Kwalificatie van schadeposten: welke situatie?
2.5.4. Conversie van nadelen en het verbod op dubbele vergoeding
2.6. Schade als hypothetische vergelijking
2.7. De waardering van de schade
2.8. Correcties
2.9. Het totale proces van schadebegroting

Hoofdstuk 3. Technieken van schadebegroting
3.1. Inleiding
3.2. Waardering algemeen
3.3. Concrete schadebegroting
3.4. Abstracte schadebegroting
3.5. Schatting
3.6. Verlies van een kans
3.7. Winstafdracht
3.8. Toekomstige schade
3.9. Schadevergoeding in natura

Hoofdstuk 4. Soorten schade: algemeen
4.1. Inleiding
4.2. Het wettelijk systeem
4.3. Doctrinaire indeling in soorten schade: algemeen
4.4. Zaakschade
4.5. Personenschade
4.6. Zuivere vermogensschade
4.7. Directe schade, indirecte schade, en gevolgschade
4.8. Reputatieschade
4.9. Belastingschade

Hoofdstuk 5. Vermogensschade
5.1. Inleiding
5.2. Verlies: waardevermindering
5.3. Verlies: kosten algemeen
5.4. Bijzondere kosten
5.4.1. Inleiding
5.4.2. Art. 6:96 lid 2 (algemeen)
5.4.3. Voorkoming of beperking van schade
5.4.4. Vaststelling schade
5.4.5. Buitengerechtelijke kosten
5.4.6. Proceskosten en nakosten
5.4.7. Kosten bij letsel
5.5. Gederfd genot
5.6. Gederfde winst
5.6.1. Algemeen
5.6.2. Tekortschieten bij koop
5.6.3. IE-inbreuk en licentievergoedingen
5.7. Inkomensschade en verlies van arbeidsvermogen
5.8. Vertragingsschade door te late betaling (wettelijke rente)

Hoofdstuk 6. Immateriële schade
6.1. Inleiding
6.2. Begroting van immateriële schade (algemeen)
6.3. Het oogmerk zodanig nadeel toe te brengen
6.4. Aantasting in de persoon
6.4.1. Lichamelijk letsel
6.4.2. Schending van eer en goede naam
6.4.3. Andere aantasting in de persoon
6.4.4. Nagedachtenis van de overledene
6.5. Andere grondslagen

Hoofdstuk 7. Correcties
7.1. Inleiding
7.2. Voordeelstoerekening
7.3. Eigen schuld en schadebeperking
7.4. Matiging
7.5. Wettelijke limitering

Hoofdstuk 8. Processuele aspecten van schadebegroting 
8.1. Inleiding
8.2. Schade in de procedure
8.3. De toepasselijkheid van het bewijsrecht
8.4. Nadere beoordeling van het bewijs van de omvang van schade
8.5. Eisen aan de rechterlijke motivering
8.6. De schadestaatprocedure

Hoofdstuk 9. Tot besluit

Belangrijke aangehaalde literatuur

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie