Loonheffingen 2017

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Alle relevante en actuele regelgeving op het gebied van de loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) zoals deze geldt op 1 januari 2017.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Inhoudsopgave

Loonbelasting

 • Wet op de Loonbelasting 1964
 • Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
 • Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 • Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
 • Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Premieheffing

 • Wet financiering sociale verzekeringen
 • Besluit Wfsv
 • Regeling Wfsv
 • Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen,
 • maximumpremieloon [...] en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
 • Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2017
 • Besluit vaststelling sectorpremies 2017
 • Besluit gedifferentieerde premie Whk 2017

Volksverzekering algemeen

 • Algemene Ouderdomswet
 • Algemene nabestaandenwet
 • Wet langdurige zorg
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Werknemersverzekeringen algemeen

 • Werkloosheidswet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Ziektewet
 • Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 • Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 • Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

Zorgverzekering

 • Zorgverzekeringswet
 • Regeling zorgverzekering

Afdrachtverminderingen

 • Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
 • Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
 • Regeling S&O-afdrachtvermindering
 • Wet tegemoetkomingen loondomein

Inkomstenbelasting

 • Wet inkomstenbelasting 2001

Formeel belastingrecht

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Invorderingswet 1990
 • Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie