• Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069168692

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 02-02-2017

Pagina's: 460

Pensioenrecht 2017

Omschrijving

De aanleiding voor het maken van deze eerste Ars Aequi wetseditie pensioenrecht was het ontbreken van een handzame en betaalbare verzameling van wet- en regelgeving op pensioengebied voor de student of praktijkjurist.

Het pensioenrecht als grensstreek tussen verschillende vakgebieden komt tot uiting in de inhoud van deze wetseditie. Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 met de daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen. Ook de (andere) relevante wetsteksten op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht vindt u terug in deze bundel.

Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.

NB Inclusief Besluit beschikbare premieregelingen (Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen) zoals geldt op 20 januari 2017.
 

Inhoudsopgave

Pensioenwet en aanverwante regelgeving

 • Pensioenwet
 • Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 • Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
 • Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 • Principes voor goed pensioenfondsbestuur
 • Code Pensioenfondsen
 • Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

Verplichtgestelde pensioenuitvoerders

 • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
 • Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
 • Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
 • Wet verplichte beroepspensioenregeling

Boek 7 Burgerlijk Wetboek

 • Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10
 • Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 17

Gelijke behandelingswetgeving

 • Algemene wet gelijke behandeling
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Personen- en familierecht

 • Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Fiscale wet- en regelgeving

 • Wet op de loonbelasting 1964
 • Besluit beschikbare premieregelingen

Europees recht

 • Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
 • Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
 • Richtlijn 2000/78/EG
 • Richtlijn 2003/41/EG
 • Richtlijn 2008/94/EG

Overig

 • Wet op het financieel toezicht
 • Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
 • Wet op de ondernemingsraden
 • Wet op de medische keuringen

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie