Internetrecht 2016-2017

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht:

 • Intellectueel eigendom
 • Informatiegrondrechten
 • Computercriminaliteit
 • Privaatrecht
 • Telecommunicatie en Internetgovernance. 

Teksten zoals deze gelden op 1 september 2016. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Inhoudsopgave

Intellectueel eigendom

 • Auteurswet
 • Wet op de naburige rechten
 • Databankenwet
 • Rijksoctrooiwet
 • Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
 • Handelsnaamwet
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Besluit elektronische indiening dagvaarding

Informatiegrondrechten en digitaal bestuur

 • EVRM
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Vrijstellingsbesluit Wbp
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Algemene wet bestuursrecht

Computercriminaliteit

 • Wetboek van Strafrecht
 • Wetboek van Strafvordering

Privaatrecht
Burgerlijk Wetboek
Wet h
andhaving consumentenbescherming

Telecommunicatie

 • Telecommunicatiewet
 • Besluit vorderen gegevens telecommunicatie
 • Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
 • Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie
 • Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
 • Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
 • Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie

Mediarecht en internetgovernance

 • Wet politiegegevens
 • Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
 • Mediawet 2008
 • Mediabesluit 2008
 • Beleidsregels classificatie commerciele mediadiensten op aanvraag 2011
 • Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
 • Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie