Aanbestedingsrecht 2016-2018

Basisteksten

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069167671

3e druk 2016

Verschijningsdatum: 13-09-2016

Pagina's: 1376

Aanbestedingsrecht 2016-2018

Omschrijving

Deze wetseditie bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2016.

Inhoudsopgave

Internationale regelgeving    

 • Overeenkomst inzake overheidsopdrachten    

Europese regelgeving    

 • Richtlijn overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (2014/24/EU)  
 • Richtlijn opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (2014/25/EU)    
 • Concessierichtlijn (2014/23/EU)    
 • Drempelbedragen     
 • Richtlijn inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (2014/55/EU)    
 • Rechtsbeschermingsrichtlijn Overheid    
 • Rechtsbeschermingsrichtlijn Speciale Sectoren     
 • Richtlijn opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (2009/81/EG)    
 • Vrijstellingsregeling exploratie en exploitatie van aardolie en aardgas in Nederland (2009/546/EG)    

Nederlandse regelgeving    

 • Aanbestedingswet 2012    
 • Aanbestedingsbesluit    
 • Gids Proportionaliteit    
 • Regeling modellen eigen verklaring    
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument    
 • Aanbestedingsreglement Werken 2016    
 • Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts    
 • Klachtafhandeling bij aanbesteden    
 • Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied    
 • Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016    

Overige relevante documenten    

 • Interpretatieve mededeling van de Commissie over concessieovereenkomsten in het communautaire recht (2000/C 121/02)
 • Interpretatieve mededeling van de Commissie betreffende het Gemeenschapsrecht van toepassing op overheidsopdrachten en de mogelijkheden om sociale aspecten hierin te integreren (COM(2001) 566)
 • Interpretatieve mededeling betreffende het Gemeenschapsrecht van toepassing op overheidsopdrachten en de mogelijkheden om milieuoverwegingen hierin te integreren (COM(2001) 274)
 • Interpretatieve mededeling over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen (2006/C 179/02)
 • Interpretatieve mededeling van de Commissie over de toepassing van artikel 296 van het Verdrag voor overheidsopdrachten op defensiegebied (COM (2006) 779)
 • Interpretatieve mededeling van de Commissie over de toepassing van het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op geïnstitutionaliseerde publiek-private samenwerking (geïnstitutionaliseerde PPS)(2008/C 91/02)
 • Explanatory note – Competitive Dialogue – Classic Directive    
 • Explanatory note – Framework agreements – Classic Directive    
 • Explanatory note – Utilities Directive definition of exclusive or special rights    
 • Explanatory note – Contracts involving more than one activity – Utilities Directive  
 • Frequently asked questions concerning the application of public procurement rules to social services of general interest (COM (2007) 725)
 • Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende de toepassing van het EU-aanbestedingsrecht op de betrekkingen tussen aanbestedende diensten (‘publiek-publieke samenwerking’) (SEC (2011) 1169)
 • Circulaire grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde   

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie