Algemene wet bestuursrecht 2016-2017

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069167770

24e druk 2016

Verschijningsdatum: 12-08-2016

Pagina's: 208

Algemene wet bestuursrecht 2016-2017

Omschrijving

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2016.

Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Op 20 januari 2016 is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)’ bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel (TK 34 389) voorziet onder andere in de overheveling van de taken van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar de gerechtshoven, de Raad van State en de Hoge Raad. Dit wetsvoorstel voegt onder andere een Titel 8.5a toe aan de Awb, waarin beroep in cassatie wordt geïntroduceerd voor bepaalde bestuursrechtelijke procedures.

Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (EK 34 059), alsmede de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (EK 34 212) aangenomen. Deze wetten zijn onderdeel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Bij het sluiten van de kopij van deze editie waren deze wetten nog niet in het Staatsblad verschenen. Om die reden zijn zij nog in cursief opgenomen.

Tot slot nadert het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet open overheid’ van de Kamerleden Voortman en Van Weyenberg de eindstreep. Het wetsvoorstel is op 19 april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel beoogt in de plaats te treden van de Wet openbaarheid van bestuur. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 7 juni 2016 een expertmeeting over het wetsvoorstel gehouden. De commissie heeft op 7 juni 2016 besloten de bespreking van de verdere procedure aan te houden tot 13 september 2016, om kennis te kunnen nemen van het verslag van de gehouden expertmeeting en de binnengekomen position papers. Hoewel het uiteraard afwachten is of ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel in zijn huidige lezing aanneemt, hebben de samenstellers besloten de wet alvast in de bundel op te nemen.

Inhoudsopgave

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet open overheid
 • Wet Nationale ombudsman
 • Algemene termijnenwet
 • Besluit proceskosten bestuursrecht
 • Besluit tarieven openbaarheid van bestuur
 • Besluit bestuursorganen WNo en Wob
 • Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 • Procesregeling bestuursrecht 2013
 • Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2014
 • Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014
 • Procesregeling vreemdelingenzaken 2014
 • Register

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie