Arbeidsrecht geschetst – 2e druk

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  Arbeidsrecht Geschetst biedt een weergave van het arbeidsrecht aan de hand van schema’s. Alle aspecten van het individueel arbeidsrecht komen aan bod, van het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het recht op loon, bijzondere bepalingen zoals het concurrentiebeding en het CAO-recht tot het ontslag en de werkloosheidsuitkeringen.

  De auteur is twintig jaar advocaat geweest en tegenwoordig raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar arbeidsrecht. Hij behandelt de stof met het oog op de studie, maar ook vanuit de achtergrond van de praktijk. Het boek kan daarmee een eerste kennismaking tot het arbeidsrecht vormen, en een aanvulling blijven op de omvangrijkere handboeken.

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding

  2. Soorten overeenkomsten
  2.1  Persoonlijk verrichten.
  2.2  Arbeid4
  2.3  Loon5
  2.4  Gezagsverhouding
  2.5  Feitelijke situatie
  2.6  Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst
  2.7  Zelfstandigen
  2.8 Belang wel of geen arbeidsovereenkomst
  2.9  Afronding

  3. Toegang tot de dienstbetrekking
  3.1  Toegang tot de dienstbetrekking
  3.2  Werving en selectie
  3.3  Proeftijd
  3.3.1 Vereisten geldige proeftijd
  3.3.2  Gevolgen proeftijd

  4. Loon
  4.1  Inleiding
  4.2  Wel of geen loon
  4.2.1  Wetsbepalingen
  4.2.2  Praktijksituaties
  4.3  Loon en ziekte
  4.4  Hoeveel loon?
  4.4.1  Hoogte loon bij werken
  4.4.2  Hoogte loon bij niet werken
  4.4.3  Matiging van loonvorderingen
  4.4.4  Recht op toeslag bij niet-werken?
  4.4.5  De hoogte van het tijdens ziekte doorbetaalde loon
  4.5  Bijzondere situaties
  4.6  Verhogingen en te laat betalen
  4.7  Wettelijke verhoging art. 7:625
  4.7.1  Waarover?
  4.7.2  Wanneer?
  4.7.3  Hoeveel
  4.8  Wettelijke rente
  4.9  Betalingsonmacht werkgever
  4.10 Extra verhaalsmogelijkheid werknemer bij niet betalen loon

  5. Vrijaf
  5.1  Inleiding
  5.2  Vakantie
  5.2.1  Vakantie - algemeen
  5.2.2  Wettelijke en bovenwettelijke dagen
  5.2.3  Opnemen van vakantiedagen
  5.2.4  Vakantie en ziekte
  5.2.5  Uitbetalen
  5.2.6  ADV-dagen
  5.2.7  Levensloopregeling
  5.2.8  Verhouding met andere vormen van verlof

  6. Ziekte
  6.1  Tijdschema ziekte
  6.2  Ontslagbescherming tijdens ziekte
  6.3  Arbo-dienst of bedrijfsarts
  6.4  Arbeidsconflict
  6.5  Langer dan twee jaar ziek?

  7. Gelijke behandeling
  7.1  Inleiding
  7.2  Bronnen
  7.2.1  Europees verdrag
  7.2.2  Algemene beginselen van unierecht
  7.2.3  Verordeningen
  7.2.4  Gelijke behandeling-richtlijnen en implementatie
  7.3  Onjuiste of onvolledige implementatie
  7.4  Direct en indirect onderscheid; rechtvaardigingsgronden
  7.5  Deeltijdwerkers

  8. Bedrijfsongevallen
  8.1  Algemeen
  8.2  Zorgplicht werkgever
  8.3  Verband met werkzaamheden
  8.4  Disculpatiegronden
  8.5  Goed werkgeverschap
  8.6  Psychische schade
  8.7  Schema
  8.8  Verzekering

  9. Aansprakelijkheden
  9.1  Algemeen
  9.2  Vier situaties
  9.3  Eigen bezittingen

  10. Contractuele en oneerlijke concurrentie
  10.1 Concurrentie- en geheimhoudingsbeding - algemeen
  10.2 Vereisten concurrentiebeding
  10.3 Soorten concurrentiebedingen
  10.4 Verboden concurrentie zonder concurrentiebeding
  10.5 Afdwingen

  11. Bijzondere bedingen
  11.1  Algemeen
  11.2  Schriftelijke informatieplicht
  11.3  Getuigschrift

  12. CAO-recht
  12.1 Algemeen
  12.2 Bronnen van toepasselijkheid van cao’s
  12.3 Cao of cao-bepalingen?
  12.4 Nawerking
  12.5 Representatieve vakorganisaties
  12.6 Problemen rond algemeen verbindend verklaren
  12.7 Pluraliteit van cao’s

  13. Overgang onderneming
  13.1  Achtergrond
  13.2  Overgang
  13.3  Aldaar werkzame werknemers.
  13.4  Ontslagverbod
  13.5  Gevolgen Overgang van onderneming
  13.6  CAO-perikelen
  13.7  Specifieke arbeidsvoorwaarden
  13.8  Pensioenregeling

  14. Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst
  14.1  Algemeen
  14.2  Wijziging in functie en werkzaamheden
  14.3  Wijziging van arbeidsvoorwaarden
  14.4  Aanpassing omvang arbeidsduur
  14.4.1  Wet Flexibel Werken
  14.4.2  Aanpassing arbeidsplaats

  15. Einde arbeidsovereenkomst: algemeen
  15.1  Werkgeversinitiatief
  15.2  Werknemersinitatief
  15.3  Einde van rechtswege
  15.4  Bijzondere situaties
  15.5  Duaal stelsel

  16. Beëindiging door of met instemming van de werknemer

  17. Opzegging door werkgever (anders dan ontslag op staande voet)
  17.1  Algemeen
  17.2  Proeftijd
  17.3  Zelfstandigen
  17.4  Procedure aanvraag
  17.5  WW-uitkering
  17.6  Afspiegelingsbeginsel
  17.7  Eigen ontslagcriteria en commissies onder de Wwz
  17.8  Ziekte en UWV
  17.9  Sancties onder de Wwz bij onjuiste opzeggingsprocedure
  17.10 Collectief ontslag
  17.11 Voorwaarden aan ontslag
  17.12 Toetsing
  17.13 Opzegtermijnen
  17.13.1  Wettelijk systeem
  17.13.2  CAO
  17.14 Opzegverboden
  17.14.1  Twee soorten
  17.14.2  Opzegverboden en kantonrechter
  17.14.3  Belangrijkste opzegverboden

  18. Ontslag op staande voet
  18.1  Algemeen
  18.2  Vereisten
  18.3  Voortvarend
  18.4  Praktijkvoorbeeld
  18.5  Ontslag op staande voet en ziekte
  18.6  Gevolgen
  18.7  Verzet

  19. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  19.1  Inleiding
  19.2  Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst
  19.3  Beslissingen

  20. Vergoedingen bij ontslag
  20.1  Algemeen
  20.2  Voorwaarden voor transitievergoeding
  20.3  Hoogte transitievergoeding (algemeen)
  20.4  Billijke vergoeding
  20.5  Uitzonderingen: lagere of geen standaard transitievergoeding
  20.6  Ernstig verwijtbaar handelen werknemer.
  20.7  Scholingskosten.
  20.8  Betalingsonmacht werkgever.
  20.9  Kleine en grote werkgever (tot 2020)

  21. Arbeidsrechtelijke procedures
  21.1  Inleiding
  21.2  Uitgangspunt: de bodemprocedure bij de kantonrechter
  21.3  Niet eens? Hoger beroep
  21.4  UWV116
  21.5  Bijzonder geval: de transitievergoeding en procesrecht

  22. Hoger beroep
  22.1  Inleiding
  22.2  Art. 7:683: materiële bepalingen
  22.3  Hoger beroep in rekestzaken – wettelijk kader
  22.4  Hoger beroep termijnen
  22.5  Schorsende werking
  22.6  De hoger beroep procedure
  22.7  Bevoegde rechter
  22.8  Eisen beroepschrift
  22.9  Gang van zaken na indienen beroepschrift
  22.10  Grievenstelsel in hoger beroep
  23. Bijzondere werknemers
  23.1  Uitzendkrachten
  23.2  Oproepkrachten
  23.3  Statutair directeur
  23.4  Huishoudelijk personeel

  24. Arbeidsrecht en bewijsrecht
  24.1  Inleiding
  24.2  Bewijslastverdeling
  24.3  Bewijsvermoeden en rechtsvermoedens

  25. Werkloosheidswet
  25.1  Inleiding
  25.2  Kring van verzekerden
  25.3  Het recht op uitkering
  25.3.1  Verlies arbeidsuren / verlies op loonaanspraak
  25.3.2  Beschikbaarheid
  25.3.3  Uitsluitingsgronden
  25.4  Eerste werkloosheidsdag
  25.5  Referte-eisen
  25.5.1  Wekeneis
  25.5.2  Vier-uit-vijf-eis (jaren-eis)
  25.6  Verwijtbare werkloosheid
  25.7  Passende arbeid
  25.8  Duur uitkering
  25.9  Hoogte uitkering
  25.10  Verlies uitkering

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie