Huurrecht geschetst – 3e druk

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Soort uitgave: 

  ISBN: 9789069168494

  3e druk 2016

  Verschijningsdatum: 19-07-2016

  Pagina's: 164

  Huurrecht geschetst – 3e druk

  Omschrijving

  Huurrecht geschetst biedt een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s. Voor meer diepgaan­de bestudering wordt verwezen naar relevante literatuur.
  De auteur heeft beoogd studenten een leidraad te bieden bij de bestudering van het nieuwe Huurrecht, maar uiteraard kunnen ook anderen nuttig gebruik maken van deze Huurrecht geschetst.

  Inhoudsopgave

  1. Huurrecht in het algemeen vermogensrecht      
  1.1 Persoonlijk of zakelijk      
  1.2 Vergelijking met andere gebruiksrechten      
  1.3 Toepasselijke wetgeving      
  1.4 Ontwikkelingen      

  2. De huurovereenkomst      
  2.1 Definitie      
  2.2 Kwalificatieproblemen      
  2.3 Gemengde overeenkomsten      
  2.4 Gemengde huurovereenkomsten      
  2.5 Gebouwde onroerende zaak      

  3. Verplichtingen van de verhuurder      
  3.1  Inleiding      
  3.2  Ter beschikking stellen en laten      
  3.3  Instaan voor gebreken      
  3.3.1 Definitie      
  3.3.2 Verhelpen      
  3.3.3 Gedeeltelijke ontbinding      
  3.3.4 Gehele ontbinding      
  3.3.5 Schadevergoeding      
  3.3.6 Overigens      
  3.4  Huurder vrijwaren tegen rechtsstoornis      

  4. Verplichtingen van de huurder      
  4.1 Inleiding      
  4.2 Voldoen tegenprestatie, art. 7:212 BW      
  4.3 Zich als een goed huurder gedragen, art. 7:213 BW      
  4.3.1 Algemeen      
  4.3.2 Overlast      
  4.3.3 Hennepkweek      
  4.4 Gebruik overeenkomstig de (contractuele) bestemming, art. 7:214 BW      
  4.5 Veranderingen door de huurder, art. 7:215, 216 BW      
  4.6 Kleine herstellingen, art. 7:217 BW      
  4.7 Aansprakelijkheid van de huurder, art. 7:218 en 219 BW      
  4.8 Reparaties en renovatie, art. 7:220 BW      
  4.9 Onderhuur, art. 7:221 BW      
  4.10 Verplichting gebreken te melden, art. 7:222 BW      
  4.11 Verplichting mee te werken bij verkoop, art. 7:223 BW      
  4.12 Oplevering, art. 7:224-225 (218) BW      

  5. Insolventie      
  5.1 Faillissement van partijen      
  5.2 Surseance van betaling      
  5.3 Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen      

  6. Overige bepalingen met betrekking tot alle huurobjecten      
  6.1 Overdracht breekt geen huur      
  6.2 Dood van partijen      
  6.3 Opzegging      
  6.4 Ontbinding      
  6.5 Voortgezet gebruik      

  7. Huur van woonruimte      
  7.1 Woonruimte, inleiding      
  7.1.1 Wat is woonruimte?      
  7.1.2 Wat is geen huur van woonruimte?      
  7.1.3 Wat is wel huur van woonruimte maar geniet geen huurbescherming?      
  7.1.4 Zelfstandig (onvrij)/onzelfstandig      
  7.1.5 Woonwagens en standplaatsen      
  7.2 Einde van de huurovereenkomst woonruimte      
  7.2.1 Beëindigingsprocedure na opzegging door de verhuurder      
  7.2.2 Toewijzingsgronden beëindiging, art. 7:274 BW      
  7.3 Medehuur      
  7.3.1 Huwelijk en geregistreerd partnerschap, art. 7:266 BW      
  7.3.2 Samenwonen, art. 7:267 BW      
  7.4 Voortzetten van de huur      
  7.4.1 Overlijden huurder, art. 7:268 BW      
  7.4.2 Onderhuur      
  7.4.3 Woningruil      

  8. Huurprijzenrecht woonruimte      
  8.1 Doel en art. 1 EP      
  8.2 Regelgeving      
  8.3 Het systeem      
  8.4 De huurprijs      
  8.5 Kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter      
  8.6 Energieprestatievergoeding      
  8.7 Servicekosten      
  8.8 All-in huur      
  8.9 Rekeningen niet de huurprijs betreffende      
  8.10 Procedureregels      

  9. Huur van 290-bedrijfsruimte      
  9.1 Begrip 290-bedrijfsruimte      
  9.1.1 Strekking      
  9.1.2 Definitie      
  9.1.3 Algemene opmerkingen over de definitie van art. 7:290 BW      
  9.2 Aard van de regeling      
  9.3 Huurbescherming      
  9.3.1 Opzeggingsgronden      
  9.4 Verhuur voor twee jaar of korter      
  9.5 Positie van de onderhuurder      
  9.6 Indeplaatsstelling      
  9.7 Goodwill      
  9.8 Mededingingswet      

  10. Huurprijzenrecht 290-bedrijfsruimte      
  10.1 Huurprijzen      
  10.2 Wanneer is huurprijswijziging mogelijk?      
  10.3 Criterium      
  10.3.1 Vergelijkbaarheid prijzen      
  10.3.2 Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse.      
  10.3.3 Herleiding      
  10.3.4 Referentieperiode      
  10.4 Deskundigen      
  10.4.1 Ontvankelijkheidseis.      

  11. Huur van 230a-ruimte      
  11.1 Inleiding      
  11.2 Einde van de huurovereenkomst      

  Transponeringstabel nieuw-oud       
  Lijst van de huurrechtelijke bepalingen uit 7.4 BW die semi-dwingend -
  of dwingendrechtelijk zijn       
         

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie