Burgerlijk Procesrecht 2016-2017

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069167572

21e druk 2016

Verschijningsdatum: 29-04-2016

Pagina's: 918

Burgerlijk Procesrecht 2016-2017

Omschrijving

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 maart 2016.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Inhoudsopgave

 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Transponeringstabel
 • Wet op de rechterlijke organisatie
 • Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken
 • Landelijk procesreglement voor civiele rol van de kantonsectoren
 • Besluit zittingsplaatsen gerechten & Zaaksverdelingsreglementen
 • Wet op de rechtsbijstand
 • Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 • Wet griffierechten burgerlijke zaken
 • Besluit griffierechten burgerlijke zaken
 • Liquidatietarief
 • Advocatenwet
 • Algemene termijnenwet
 • Burgerlijk Wetboek Boek 3, titel 10 en 11
 • Burgerlijk Wetboek Boek 7, titel 15
 • Faillissementswet
 • Gerechtsdeurwaarderswet
 • Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 • Algemene wet op het binnentreden
 • Grondwet
 • Wet algemene bepalingen
 • Wet vorm van de eed
 • EVRM
 • IVBPR
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
 • EEX-verordening (Brussel I-bis)
 • Uitvoeringswet EG-executieverordening
 • Verdrag van Lugano 2007 (EVEX)
 • Brussel II-bis
 • Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
 • EG-betekeningsverordening
 • Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
 • Verdrag betekening en kennisgeving in het buitenland
 • Uitvoeringswet Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland
 • Rechtsvorderingsverdrag 1954
 • Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
 • EG-bewijsverordening
 • Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
 • Bewijsverdrag 1970
 • Uitvoeringswet Bewijsverdrag
 • Europese Overeenkomst inza­ke het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand 1977
 • Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen 1980
 • Uitvoeringswet Verdrag toegang rechter 1980 &
 • Europese Overeenkomst verzenden verzoek rechtsbijstand 1977
 • E­uropees inlichtin­genver­drag
 • Uitvoeringswet Europees Overeenkomst inlichtingen 1968
 • Verdrag van New York 1958
 • Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen
 • Uitvoeringswet verordening Europese executoriale titel
 • Europese betalingsbevelprocedure
 • Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure
 • Europese procedure voor geringe vorderingen
 • Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen
 • Bankbeslagverordening
 • Register
   

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie